Sibilla Caflisch

relaziuns V

relaziuns V
2023
Schiefersand, Spachtelmasse, Acrylemulsion, Acrylfarbe auf Leinwand
80 x 60 cm